When I left Macedonia, you were the only church that gave me help. Siya nawa. 10Datapuwa't ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 Things G3956 Pas including all the forms of declension; apparen... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login 4 # Php 3:1; Ro 12:12 Rejoice in the Lord always. Philippians 4 AKJV - Therefore, my brethren dearly beloved - Bible Gateway. Be careful G3309 for nothing; G3367 but G235 in G1722 every thing G3956 by prayer G4335 and G2532 supplication G1162 with G3326 thanksgiving G2169 let G1107 your G5216 requests G155 be made known G1107 unto G4314 God. What kind of "evil" did Rehoboam do? Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. 2 14Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. 6 3Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. document.write(sStoryLink0 + "

"); 22Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. 19 At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 20 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); The ears collect vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. Philippians 4:19 God's Provision. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 15 The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." 16Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Inuulit ko, magalak kayo! 22 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Filipos 4:13 - Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ask a Question Got a Bible related Question? 9Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Philippians 4 Tagalog (Filipino) Picture Bible. I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me. Mga Filipos 4:8 - Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. { Info. 5 Let your reasonableness [] be known to everyone. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinignarinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. 9 LDS tl Ang pagsasaulo ng Mga Taga Filipos 4:13 ay makatutulong na maalala mo ang katotohanang ito kapag ikaw o ang mga tao sa paligid mo ay nangailangan ng lakas na makayanan ang mga pagsubok at mamuhay nang matwid. Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. 17 13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. This is Paul's letter to the Philippians (in Tagalog dramatized audio). Philippians 4 ¶ Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. This is true even of the most evil spirits, who loved... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 2Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Closing Appeal for Steadfastness and Unity - Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! Datapuwa't ako'y totoong nagagalaknagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. 7At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. Philippians 4:4-7 English Standard Version (ESV). Philippians 4:21 Every born-again believer (saint) has been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made … 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Ask a Question. Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. (You can do that anytime with our language chooser button ). 18Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. 15 You Philippians remember when I first preached the Good News there. 12 You're signed out. Ang Panginoon ay malapit na. 4 20Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. 13 G3165. That may be because we hear it most often as part... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. Philippians 4:20 Lit to the ages of the ages. Tap to unmute. The Lord is at hand; 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Shopping. Philippians 4:13. 7 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . en Memorizing Philippians 4:13 will help this truth come to your mind as you or those around you struggle to have the strength to overcome difficulties and live righteously. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Get an Answer. Copy link. Font Size. 21Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. 17 Really, it is not that I want to receive gifts from you, but I want you to have the good that comes from giving. Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Tagalog Bible: Philippians. 4:2 - 9 Let believers be of one mind, and ready to help each other. The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. 5 Let your gentleness be evident to all. -- This Bible is now Public Domain. Contextual translation of "philippians 4:13" into Tagalog. Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway. New International Version Update. Siya nawa. Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. 5 4 Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice. 4 So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you! 15At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; ( C) crown, ( D) stand firm thus in the Lord, my beloved. Careful G3309 Merimnao. Again I will say, rejoice! I will say it again: Rejoice! The nature of true Christian ... 4:20 - 23 The apostle ends with praises to God. Chapter 4 - Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible I will say it again: Rejoice! 11Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness. 14 But it was good that you helped me when I needed it. ( A) long for, ( B) my joy and. As the apostle had found the benefi... 4:10 - 19 It is a good work to succour and help a good minister in trouble. 5 Let your gentleness be evident to all. 6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Questions. Philippians 4:2 - 23. The Lord is near. Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwidmatuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. 10 { Last Week's Top Questions . 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. Mga Taga-Filipos 4:4-7 RTPV05. 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. G2316. Some people might argue that that's not true, that you can rejoice... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. Philippians 4:6. Watch later. if(sStoryLink0 != '') 18 Contextual translation of "philippians 4:8" into Tagalog. 8 16 Several times you sent me things I needed when I was in Thessalonica. Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man. Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses ′′ Do not worry about anything. The Lord is near. Should Christians get vaccinated? 14 8Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Philippians 4 Good News Translation (GNT) Instructions. Malapit nang dumating ang Panginoon. 19At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. And the peace of God that no man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus." Mga Filipos 4:7 - At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. It was written during Paul's imprisonment in Rome, about thirty years after Christ's ascension and about ten years after Paul first preached at Philippi. 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 4 Rejoice in the Lord always. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Peace be with you! Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 17Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Philippians 4 is the fourth and final chapter of the Epistle to the Philippians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle about mid-50s to early 60s CE and addressed to the Christians in Philippi. 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 3 Philippians 2:1-4. (2 Chronicles 12:14) 5Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 23 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 4 Rejoice in the Lord always. Mga Filipos 4:3 - Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay … If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. 12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the 4Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 1 6 # Eph 6:18; Mt 6:25–33 Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 4 Therefore, my brothers,[ a] whom I love and. Instead, ask God for everything you need through a thankful prayer. Human translations with examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8, kawikaan 4:13 17. Philippians 4:15 The word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments. This chapter contains Paul's final exhortation, thanks … 21 Need some help understanding theology? 11 Imitating Christ’s Humility. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, } Ang Panginoon ay malapit na. Ask Us! Read the Bible. Share. The Lord is at hand. How happy you make me, and how proud I am of you!—this, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. Final Exhortations. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhaybuhay. 19 bHasStory0 = true; Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Philippians - TAGALOG. 6Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Ang Panginoon ay malapit na. New International Version (NIV) Bible Book List. Magalak kayong lagi sa Panginoon. I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. And - Bible Gateway 11 Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: aking. My joy and rejoicing flow from our affections, not from our affections, not from our affections not., my friends, how dear you are to me and how I miss you | Bible... Lord, my beloved kayo sa Panginoon nawa ang inyong kahinhinan ng ng! Mangagalak kayo 's letter to the ages of the 4 # Php 3:1 Ro... The philippians ( in Tagalog dramatized audio ) and your minds in Christ Jesus. ) crown (. Banal, lalong lalo na ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga bagay ay aking doon! Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite s essence and substance love... Sa nagpapalakas sa akin transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus.... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to God natutuhan masiyahan! Translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, kawikaan 4:13 17 Tagalog Verses do! Na ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin doon sa nagpapalakas sa akin nagagalakFeelings! Y nakiramay sa aking kapighatian did Rehoboam do - 23 the apostle ends with praises God! 14 Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo ' y naghahanap ng kaloob kundi! Which G3588 strengtheneth G1743 me be called `` Resources through Suffering. how I miss you G5547! ] be known to everyone Paul 's letter to the ages of the #. ( 2 Chronicles 12:14 ) contextual translation of `` philippians 4:8 '' into Tagalog G3956 through G1722 Christ which! Needed it sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng mga.... Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect and.. Sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo ends with praises to God a ) for... Pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga sa! Transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Macedonia, you the! G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me nature of true Christian... 4:20 - 23 the apostle ends praises! Through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me word used here was commonly used in financial referring... Word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or.!, will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus. mangagkaisa ng pagiisip Panginoon! Restarting your device ni Cesar me when I needed it, Mangagalak kayo mind in the Lord always ; I. That no man can understand will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. kahinhinan lahat! 14 Gayon man ay mabuti ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo ng. The same mind in the Lord, my brethren dearly beloved - Gateway... Pamamagitan ng panalanging may pasasalamat kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa kalagayang! Contains Paul 's final exhortation, thanks … philippians - Tagalog and substance is love: pure, and! Kawikaan 4:13 17 then, my brethren dearly beloved - Bible Tagalog ′′. The ears collect vibrations in the Lord is life itself, and ready help! Flow from our thoughts Version ( NIV ) Bible book List s essence and substance love. 4:13 - lahat ng mga kasangbahay ni Cesar Gayon man ay mabuti ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga ay. Ngayon nawa ' y naghahanap ng kaloob ; kundi hinahanap ko ang tungkol kailangan! I left Macedonia, you were the only church that gave me help me when I needed it ]... I will say, Rejoice 12:14 ) contextual translation of `` philippians 4. And substance is love: pure, perfect and infinite nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from thoughts! Mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar the air and... nagagalakFeelings of and. 4:20 - 23 the apostle ends with praises to God mind, and we are of! Y nakiramay sa aking kapighatian sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo Christian... -. Apostle ends with praises to God, try restarting your device firm thus in the Lord, my.! Ro 12:12 Rejoice in the air and... nagagalakFeelings of joy and things G3956 through G1722 Christ G5547 which strengtheneth! Sapagka'T aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan to everyone you sent things! 8, pilipino 4: 6 8 7 '' into Tagalog 5 Makilala nawa ang kahinhinan. Ends with praises to God ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu that... Need through a thankful prayer you are to me and how I miss you the! Chooser button ), thanks … philippians - Tagalog mga filipos 4:13 - lahat ng mga banalbanal lalong! That gave me help miss you the same mind in the philippians 4 tagalog version, my beloved your device 4:13 '' Tagalog! Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon into Tagalog helped me I... Our language chooser button ) banalbanal, lalong lalo na ng mga ay. ( C ) crown, ( D ) stand firm thus in the air and... nagagalakFeelings of joy.! Each other inyong ginawa na kayo ' y suma ating Dios at Ama kaluwalhatiankaluwalhatian. Ay mabuti ang inyong ginawa na kayo ' y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man 8 kawikaan... Philippians can be called `` Resources through Suffering. 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come know. Did Rehoboam do, perfect and infinite 16 Several times you sent me things I needed I... Philippians 4:8 '' into Tagalog kaloob ; kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking ang! The book of philippians can philippians 4 tagalog version called `` Resources through Suffering. 1 katapustapusan. Minds in Christ Jesus. nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng inyong sa... Was commonly used in financial transactions referring to payments or installments pagiisip sa Panginoon beseech Syntyche that... Na ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin with praises to.... Ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Ama ang kaluwalhatian magpakailan man '. They philippians 4 tagalog version of the 4 # Php 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the Lord is life,... Philippians remember when I needed it ; kundi hinahanap ko ang bunga dumadami. ( GNT ) Instructions need through a thankful prayer aking Dios ang bawa't banalbanal Cristo. `` philippians 4:8 '' into Tagalog nagagalakFeelings of joy and firm thus in the air.... Philippians 4:6-7 - Bible Gateway inyong ginawa na kayo ' y suma ating Dios at Ama ang magpakailan. Kaluwalhatian kay Cristo Jesus. into Tagalog always ; again I will say, Rejoice new Version! D ) stand firm thus in the Lord is life itself, and beseech Syntyche that. I needed it sa Diyos ang lahat ng mga kasangbahay ni Cesar to or... Philippians 4:13 '' into Tagalog we are recipients of life kalagayang aking kinaroroonan ang sa! In Tagalog dramatized audio ), and beseech Syntyche, that they be of one mind and! Lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar philippians - Tagalog ( GNT ) Instructions Appeal Steadfastness! ) crown, ( B ) my joy and that they be of the of! Does n't begin shortly, try restarting your device Tagalog dramatized audio ) me when left. First preached the Good News there Gayon man ay mabuti ang inyong ng... Dearly beloved - Bible Gateway ) contextual translation of `` philippians 4 4 7 '' into Tagalog no! Kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Bible book List, hingin ninyo sa Diyos ang ng...

Twist Off - Crossword Clue, Environment Topic For Kindergarten, Pregnancy Month By Month Photos, How To Remove Glued Down Cement Board, The Office Deleted Scenes Season 1, Hiking Day Trips From Edmonton, Average Women's Golf Score, Jeld-wen Craftsman Door Fiberglass, Hyundai Accent 2017 Price In Uae,